1. 5 एलईडी स्ट्रीट लाइटको व्यवस्था

  • a एकपक्षीय
  • b द्विपक्षीय स्तब्ध
  • ग द्विपक्षीय सममित
  • d केन्द्रीय सममित
  • e अनुप्रस्थ निलम्बन

2.2pcs एलईडी स्ट्रीट लाइट बीच कति मिटर?

सडक चौडाइ3-5M६-८M9-11M१२-१८M
ल्याम्पपोस्टको उचाइ४M6M8M12M
GAP8-12M15-20M25-30M३०-५०M
बत्ती व्यवस्थाabdd
सडक प्रकारआवासीय सडकगाउको बाटोसहरी मुख्य सडकएक्सप्रेस वे रोड